← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Tvärdisciplinära samarbeten underlättas med nytänkande arkitektur

Södertälje Science Park och nya KTH i Södertälje har just fått nya lokaler i Snäckviken, och de invigs under veckan. Nytänkande utbildningar, forskning och attraktiva campusmiljöer ska fördubbla studentantalet och locka forskare och lärare till ett levande campus med starka förbindelser mellan stad, näringsliv och högskola.

I inledningen av projektet gjordes intervjustudier med studenter, lärare, personal, gymnasieelever och Södertäljebor för att fånga upp förväntningar och tankar om satsningen på KTH och en science park i staden. Nu finns resultatet. Uppgiften för arkitekterna var att studera hur KTH:s nya ingenjörsutbildning och Södertälje Science Park skulle kunna inrymmas i de lokaler som Astra lämnat i Snäckviken. Hur skapas lokaler för samverkan i ett kvarter som har växt fram för andra verksamheter under 1950- till 80-talen?

Tillsammans med KTH, staden och näringslivet togs det fram en förstudie, vision och program för den nya verksamheten. Och för Acturums räkning utformades och projekterades de nya lokalerna för KTH och Södertälje Science Park.

Arkitekten berättar om tankarna bakom utformningen och hur det är tänkt att verksamheterna kan samverka.

Vi vänder oss till alla intresserade av arkitektur, stadsbyggnad, fastighets- och lokalplanering.

Går det att skriva en avhandling i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö och vad är viktigast att tänka på i en process där en arbetsmiljötyp byts mot en annan?

I flera år har svenska lärosäten satsat stort på lärandemiljöer, men först nu ses ett ökat intresse för forskares arbetsmiljöer. En trend vid ombyggnation och nybyggnation är att införa aktivitetsbaserade arbetsmiljöer istället för cellkontor. Drivande i utvecklingen av de nya fysiska miljöerna är att skapa attraktiva och samtidigt resurseffektiva arbetsmiljöer där samverkan står i fokus. Frågan om huruvida öppna kontorslösningar är rätt för forskarmiljöer har aktualiserats i samband med ombyggnationer på några lärosäten, som i vissa fall väckt uppmärksamhet för att inte tillgodose forskares behov.

I en kunskapsöversikt från White Research Lab har förutsättningar för akademiska arbetsmiljöer och olika kontorstyper sammanställts. Därtill sammanfattas erfarenheter från sju institutioner där man gått från cellkontor till helt- eller delvis aktivitetsbaserade lösningar. Utmaningar och tips blandas då vi tar tempen på trenden aktivitetsbaserade forskarmiljöer.

Vi vänder oss till forskare, studenter, intresserade av lärandemiljöer, fastighets- och lokalplanering.

Akademiska makerspace – en spaning

Spaning från International Symposium on Academic Makerspaces (ISAM 2017)

I september 2017 arrangerades en tredagarskonferens om akademiska makerspace av Higher Education Maker Initiative (HEMI) där 8 amerikanska universitet ingår. Värduniversitet för denna konferens, som var den andra i ordningen, var Case Western Reserve University i Cleveland, Ohio.

Makerspace är kollaborativa verkstäder för att göra, lära, utforska och dela. Maker-rörelsen innehåller en social idé om att dela kunskap och verktyg – fysiskt och digitalt. Som ett steg i utvecklingen av nya lärandemiljöer har akademin anammat detta fenomen, och man har sett att makerspaces på högskolor har en positiv påverkan på lärandet inom alla fält, såväl vetenskap som konst och humaniora. Tvärdisciplinära samarbeten ska underlättas, och det ska gå snabbt och enkelt att ta fram prototyper – allt för att möjliggöra innovationer.

Inom konferensen ordnades ett studiebesök på värduniversitetets center för innovation och entreprenörskap – Sears Thinkbox – världen största akademiska makerspace som också är öppet för allmänheten.

Kort sammanfattning av konferensen, vad just akademiska makerspace är och kan vara – och varför de är bra. Vilka utmaningar och trender ser man inom detta område just nu? Vad har vi i Sverige att lära av andra?

Vi vänder oss till näringsliv, forskare, studenter intresserade av lärandemiljöer, innovationsmiljöer och internationell omvärldsspaning.


Medverkande

Hans Forsmark

Arkitekt, White arkitekter

 

Filiz Coskun

Arkitekt, White arkitekter

 

Jasmina Jovanovic Holm

Arkitekt, White arkitekter