Food Planning – var finns maten i samhällsplaneringen?

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Varför har planering för livsmedelsförsörjning länge inte funnits på agendan? Vad innebär planering för matsäkerhet på olika nivåer i samhället; nationellt, regionalt, lokalt? Vilka nutida erfarenheter finns som vi kan lära av? Vilka roller har olika aktörer: näringsliv, myndigheter, offentlig sektor och ideella organisationer?

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt engagerar sig i frågorna om hållbara livsmedelssystem i normalläge såväl som vid kris. Vi tror att fruktbara möten äger rum när människor från olika verksamhetsområden möts och välkomnar representanter för näringsliv, akademi, offentlig sektor, myndigheter och idéburna organisationer.

Under dagen varvar vi föreläsningar, utställningar, mingel och fördjupande seminarier.

Huvudtalare:

Kevin Morgan, professor i governance and development vid Cardiff University har bred erfarenhet av forskning för samhällsförändring. Inte minst är han engagerad i frågor kring lokala hållbara livsmedelssystem och kreativ upphandling av mat till offentlig verksamhet. Att höra Kevin Morgan tala samt delta under seminariet “Den offentliga måltidens roll i samhällsplaneringen” är en unik möjlighet för dig som arbetar med offentliga måltider på ett strategiskt plan att ta del av kunskap och erfarenheter från frontlinjen av verksamhetsområdet.

 

Madeleine Granvik, docent och forskare inom Planning for sustainable development and management of urban-rural interactions, vid SLU SLU och Uppsala universitet, kommer att föreläsa kring trender och tendenser för livsmedelsplanering med fokus på svenska kommuner.

Välj mellan tre parallella seminarier:

1. Beredskap för livsmedelsförsörjning på regional nivå – hur fördelas ansvaret mellan olika aktörer?

Vår livsmedelsförsörjning i Sverige bygger idag på en stor andel importerade varor samt en produktion och distribution som levererar ”just-in-time”. Den inhemska livsmedelsproduktionen har sjunkit rejält sen början på 90-talet och antalet lantbruk har minskat drastiskt. I Stockholms län bor 23 procent av befolkningen, men vi har bara 3 procent av jordbruksmarken. Vi kommer alltid att vara beroende av matinförsel till länet. Det finns inga beredskapslager kvar och grovt uppskattat räcker den mat som finns i butikerna och handelns lager i 1-3 veckor. Försvarsberedningen lyfter den privatoffentliga samverkan och pekar på vikten av att statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och privata aktörer samverkar och planerar för livsmedelsförsörjningen i händelse av kris.

Hur samarbetar vi bäst i ett län som Stockholm? Vi tittar tillsammans på hur ansvaret för livsmedelsberedskapen skulle kunna fördelas i länet.

Leds av Länsstyrelsen i Stockholms län

2. Food Hubs, vilken betydelse har utvecklingen av lokala ekologiska livsmedelssystem och hur kan vi främja dem?

Det här seminariet vänder sig till alla typer av aktörer inom livsmedelssektorn, och i synnerhet dem som vill veta mer om vad som menas med begreppet livsmedelssystem, vad som kännetecknar ett ekologiskt livsmedelssystem, vad och vem som kan ingå i en FoodHub och hur de fungerar. För att illustrera och jobba med de här begreppen kommer vi under seminariet varva föreläsningar med dialog mellan deltagarna.

Med sin inkluderande styrning är Food Hubs en modell för socialt entreprenörskap. Food Hubs beskrivs också som en viktig drivkraft för ekologiska livsmedelssystem eftersom de erbjuder ett sätt att skapa och hantera jämlika och uthålliga leverantörskedjor för spårbara ekologiska livsmedel. Säljkanalerna för Food Hubs är många men institutioner är viktiga kunder och kan – i likhet med andelsjordbruk – inom en kommun eller en stad fungera som en garant för avsättning av varor. Under seminariet kommer vi få ta del av praktiska erfarenheter och lärdomar som gjorts inom olika FoodHubs.

Seminariet leds av Sebastian Kretschmer som forskar på ekologiska livsmedelsystem vid Kassels universitet. Dessutom driver Sebastian initiativet OneVillageFarmsom bland annat jobbar med att etablera Food Hubs.

Seminariet hålls på engelska.

3. Den offentliga måltidens roll i samhällsplaneringen.Vilken roll och funktion har den offentliga måltidsverksamheten för livsmedelsförsörjningen och för omställningen till hållbara livsmedelssystem?

Seminariet leds av:

Professor Kevin Morgan som genom forskningsprojekt och olika uppdrag har gedigen erfarenhet av att arbeta med policy, planering och upphandling som verktyg för förändring av den offentliga måltidssektorn. För närvarande författar han en bok med den provisoriska titeln: Foodscapes of Hope: the Power of the Public Plate. Under det här seminariet delar Kevin Morgan med sig av sina insikter om hur man jobbar med offentliga måltider ur ett planeringsperspektiv på olika platser i Europa.
Sara Jervfors som är kostchef i Södertälje kommun och chef för projekt MatLust. Hon har jobbat med den offentliga måltidsverksamheten i Södertälje sedan 2003 och varit drivande i utvecklingen och implementeringen av måltidskonceptet Diet for a Green Planet. Under seminariet berättar Sara Jervfors dels om samverkan mellan olika kommunala verksamheter i Södertälje för en mer lokal och hållbar livsmedelsförsörjning. Hon kommer också ge en inblick i arbetet med nya upphandlingsmetoder som bland annat inbegriper digitala lösningar som förenklade beställarrutiner och -funktioner.

Under seminariet kommer deltagarna ges utrymme att diskutera och reflektera kring sina egna verksamheter, vad var och en står i idag, våra främsta utmaningar och målen för våra verksamheter.

Detta är en unik möjlighet för dig som arbetar med offentliga måltider på ett strategiskt plan, antingen som politiker eller tjänsteman, att få ta del av och vara med och dela dina kunskaper och erfarenheter från frontlinjen av verksamhetsområdet.

Seminariet hålls på engelska.

Jobbar du med dessa eller relaterade frågor och vill få utrymme under konferensen?

Då finns det möjlighet att delta i konferensens utställningar. Under en timme på förmiddagen visar olika aktörer upp något av sin verksamhet och bjuder in till mingel och samtal. Det finns utrymme att t ex berätta om ett projekt som har beröring med konferensens teman, ställa fram en fråga som man vill ha andras tankar kring och/eller söker parter till för samverkan.

Välkommen att kontakta Maria Micha så att vi kan komma överens om ett upplägg.

Konferensen är en fristående fortsättning på konferensen Food Systems for the Future.

Medarrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län

 


Medverkande

Kevin Morgan

Professor, Cardiff University

 

Madeleine Granvik

Docent och forskare, SLU

 

Jacob von Oelreich

Sektoransvarig, Kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

 

Therese Frisell

Beredskapshandläggare, Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, Livsmedelsverket

 

Helena Nordlund

Projektledare för MatLust, Huvudförfattare av Södertälje kommuns livsmedelsförsörjningsstrategi