Arkitektur – Hur upplevelse, funktion och hållbarhet bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030

Arrangör: Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller, stadsantikvarie Emma Tibblin och projektledaren för kommunens arkitekturstrategi Sofi Cyréus samtalar tillsammans med kommunens hållbarhetskommunikatör Tamara Fenjan. Samtalet handlar om hur arkitektur, kulturmiljö, gestaltning och hållbart byggande påverkar kommunens invånare och hur de i sin tur kan påverka det som byggs.

Vad menas med omsorgsfull gestaltning och hur kan det leda till mindre kostnader, ökad folkhälsa, minskade klimatutsläpp – och en mer attraktiv livsmiljö?

Södertäljes första ”arkitekturstrategi – hållbart byggande i Södertälje kommun” är ute på remiss. Nu kan kommunens politiska nämnder och bolag och andra intresserade lämna sina synpunkter. Arkitekturstrategin innehåller åtta målområden och beskriver vilka förflyttningar kommunen vill göra för att bibehålla, utveckla och skapa tilltalande och hållbara livsmiljöer i Södertälje kommun. Målområdena bygger på Södertäljes utmaningar och knyter an till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till de nationella miljö- och hälsomålen. Arkitekturstrategin är starten på ett arbete med arkitektur, gestaltning och hållbart byggande i en snabbt expanderade kommun där både 20 000 bostäder jämte service och infrastruktur utvecklas i en snabb takt.


Medverkande

Sofi Cyréus

Samhällsbyggnadsstrateg, Södertälje kommun

Håkan Buller
Ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Emma Tibblin

Stadsantikvarie, Södertälje kommun

Tamara Fenjan

Hållbarhetskommunikatör, Södertälje kommun