FICTION

Digital kompetens omfattar kunskap om hur digitala verktyg påverkar vardagen, hur de kan användas för informationssökning och som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. För att skapa ett hållbart digitalt samhälle, skapar nationella regeringar strategier där skolorna spelar en central roll. Skolorna bör vara ledande i att utnyttja potentialen i informations- och kommunikationsteknik (IKT) på bästa sätt för att uppnå hög digital kompetens hos eleverna. Därför har flera länder nyligen infört digital kunskap som en viktig del i läroplanerna. IKT erbjuder nya verktyg för undervisning och elevernas utveckling och lärande. Digitala verktyg öppnar för nya möjligheter att öka elevernas förståelse och kan användas för att visualisera begrepp och processer.

FICTION-projektet identifierar naturvetenskapliga ämnen som goda exempel på när digitala verktyg kan förbättra elevernas förståelse genom visualisering av abstrakta modeller och teorier. Därför är fortsatt utveckling av lärarnas digitala kompetens det viktigaste behovet att ta itu med.

Målet med Fiction-projektet

  • Målet är att förbättra lärarnas förmåga att lära eleverna använda digitala verktyg för att uppnå bättre förståelse av naturvetenskap. Eleverna blir producenter och informella lärandeprocesser blir viktigare. Inlärning blir oberoende av tid och plats och förbättrar samarbete, vilket är nödvändigt för framtida yrkesroller.
  • Identifiera svagheter och styrkor i digitala undervisningsverktyg. Lärarna kommer att få anpassningsbara och utvecklingsbara digitala verktyg som kan användas för deras professionella utveckling.

Målgrupper

Direkta

  • Lärare
  • Rektorer
  • Beslutsfattare

Indirekta

  • Elever
  • Lärarutbildare

Läs mer om Fiction (webbplatsen är på engelska)

Brochure in english about FICTION (PDF)

Brochyr på svenska om FICTION (PDF)