Vårt område är hållbar produktion. Hållbar produktion innebär att företag investerar i smarta och säkra produkter, resurseffektiv teknik, digitala verktyg, hållbara processer och livslångt lärande hos medarbetarna.

Omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver bättre nyttjande av materiella, energimässiga och mänskliga resurser. Dessutom ställs helt nya krav på återanvändning, cirkulära lösningar och hållbara produktcykler. Vi utvecklar, knyter ihop och stödjer små och stora aktörer inom industri och industrinära tjänster för att främja en hållbar värld. Vi bidrar även till ökad kompetensförsörjning och att stärka Södertälje som en attraktiv plats för framtida utveckling.

Samverkan skapar förutsättningar

Samverkan mellan offentlig sektor, akademi och industri skapar förutsättningar för nya innovationer och samarbeten som kan skapa förändring. Tillsammans med våra huvudpartners och med finansiering av Vinnova, Region Stockholm och ägarna har vi startat SuPr – en nationell nod för hållbar produktion. Noden utgör en arena och ett fönster mot omvärlden för att initiera, projektleda och marknadsföra forskning och utveckling som medverkande aktörer bedriver. Målet är att noden ska möjliggöra utökade satsningar inom forskning och utbildning, samt genomföra spridningsaktiviteter både gemensamt och hos de enskilda samverkansparterna. Tillsammans jobbar vi för att initiera och utveckla idéer, metoder och affärsmodeller som kan implementeras i svensk industri.

Ambitionen är att vara en nationell resurs för att utveckla svensk produktion till ledande när det kommer till att optimalt utnyttja jordens resurser och samtidigt erbjuda effektivt producerade världsledande produkter.

Läs mer om SuPr – noden för hållbar produktion (Extern webbplats)