Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt. Södertälje Science Parks uppförandekod bygger på de tio principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact.

Läs mer om FN:s Global Compact

Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för Södertälje Science Park AB och vad vi även kräver att våra samarbetspartners efterföljer. De grundläggande principerna i uppförandekoden är:

Lagstiftning

 • Södertälje Science Park ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar som gäller.

Mänskliga rättigheter

 • Södertälje Science Park stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.
 • Södertälje Science Park är inte delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

 • Södertälje Science Park upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare
  är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. SSCP erkänner rätten till kollektiva
  förhandlingar avseende anställningsvillkor.
 • Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin
  anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.
 • Södertälje Science Park tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas
  och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.
 • All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell
  härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i
  fackförening, och sexuell läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning.
  Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

Miljö

 • Södertälje Science Park stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: ”Där det finns hot om allvarlig
  eller oåterkallelig skada, får brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som
  ett skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring”.
 • Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och Södertälje Science Park tar
  aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
 • Södertälje Science Park uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett
  nyckelord och Södertälje Science Park arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

Antikorruption

 • Södertälje Science Park arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning,
  samt med att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med
  korruption såväl internt som i koncernens försörjningskedjor.

Affärsetik

 • Ge inte och ta inte emot något som kan uppfattas som en muta. Med muta menas
  kontanter, presentkort eller annat som kan motsvara kontanter. Även tjänster resor och
  löften om skuldbetalning räknas som mutor. Liksom gåvor och underhållning som strider
  mot lagen.