Globala målen - Agenda 2030

Alla företag har en central roll i arbetet för att nå de globala målen. Vi har prioriterat fyra av dessa mål i vår verksamhet.

Sverige har åtagit sig att jobba med Agenda 2030. Den består av 17 globala mål för en mer hållbar och bättre värld. Sverige ligger i framkant för att klara de globala målen, men har fortsatt ett av de största ekologiska fotavtrycken i världen.

Södertälje Science Park samlar offentlig sektor, akademi och industri. Vår målsättning är att hitta lösningar på globala utmaningar, men vi gör det genom att stimulera och främja innovation på lokal och nationell nivå.

Vår verksamhet jobbar mot alla 17 globala mål, men vi har prioriterat fyra av dem.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Många arbetstagare i världen befinner sig i osäkra anställningar. Genom att säkerställa anständiga villkor och trygga anställningar skapas förutsättningar för social hållbarhet.

Ett bra investeringsklimat skapar en grogrund för innovation och ekonomisk tillväxt som kommer hela samhället till gagn.

Läs mer mål nummer 8 och dess delmål (Extern webbplats)

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Att ha en fungerande infrastruktur är avgörande för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Världens industrier måste bli mer hållbara och minska sina ekologiska fotavtryck.

För att industrin ska kunna ställa om behövs det innovationer och teknologiska framsteg. Genom samverkan kan aktörer samlas för att tillsammans jobba mot effektivare resursanvändning, miljövänlig teknik och mer forskning.

Läs mer om mål nummer 9 och dess delmål (Extern webbplats)

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

År 2050 kommer 70 procent av jordens befolkning bo i urbana områden. I takt med att våra städer växer ökar behovet av bland annat transporter, återvinning och offentliga platser. Dessa behov behöver mötas på ett hållbart sätt.

Genom innovationer och tekniska framsteg kan vi bygga samhällen som är mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara.

Läs mer om mål nummer 11 och dess delmål (Extern webbplats)

Mål 12 - hållbar produktion och konsumtion

För att klara omställningen till en mer hållbar värld behöver vi använda våra naturresurser på ett mer ansvarsfullt sätt. Detta kommer ställa nya krav på hur vi producerar och konsumerar varor och andra resurser. Genom att ställa om till en mer hållbar produktion, och driva på mot en mer cirkulär ekonomi, minskar den negativa påverkan på miljön och klimatet.

Läs mer om mål nummer 12 och dess delmål (Extern webbplats)

Bifogat innehåll

Kontakt

Eva Helén
Eva Helén
Utvecklingsstrateg
Tel: 076-648 33 60
Mejla mig
Susanne Malm
Office Manager
Tel: 076-317 18 96
Mejla mig