Upphandling av coach i digitalisering och produktionsutveckling inom projektet DigiMission

Publicerad: 19 juli 2019

Anbudsförfrågan coach i digitalisering och produktionsutveckling

MITC genomför en upphandling av coach till projektet DigiMission – samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen och inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud i enlighet med denna förfrågan.

Bakgrund

MITC och projektet DigiMission har beviljats finansiering från Tillväxtverket inom ramen för programmet Smart Industri i Regionerna 2.0 Östra Mellansverige. Syftet med projektet är att mot bakgrund av de omställningar industrin och Sverige står inför, mobilisera Mälardalens företag och Östra Mellansveriges aktörer, samt tydliggöra de företagsstödjande initiativ som erbjuds, för att snabba på förändringstakten och erbjuda fler företag i regionen tillgång till systemets utvecklingsmöjligheter.
En viktig del av projektet handlar om att testa ny digital teknik och nya arbetssätt inom produktion samt att stötta företagen i implementering av dessa i sina verksamheter.
Ett av målen för DigiMission är att utföra 10 tester tillsammans med SME företag i innovationsmiljöer och testbäddar. Det är för att nå detta mål MITC upphandlar en coach inom digitalisering och produktionsutveckling.
Projektet pågår under perioden 2019-01-01—2020-11-15.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget utförs inom arbetspaketen Test och utveckling samt Implementering enligt ansökan och beslut från Tillväxtverket. Arbetet utförs främst i MITCs egna lokaler/miljöer om befintliga resurser finns, om inte finns möjlighet till samarbete med andra miljöer.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter

 • Identifiera och engagera SME företag i samverkan kring digitalisering och nya arbetssätt inom produktionsutveckling.
 • Stötta SME företag i att identifiera behov som kan testas i labb/innovationsmiljö.
 • Tillsammans med projektets medarbetare utföra 10 tester, demonstrationer och workshops tillsammans med SME företag, gärna i grupp, som syftar till att öka företagens kompetenser inom digitalisering och produktion samt stärker deras förmåga att anamma tekniken och arbetssätten i sina egna verksamheter. Exempel på tester/aktiviteter kommer att vara digital tvilling, VR/AR, cobots, IoT mm.
 • Stötta företagen i överföringen av kompetenser och teknik till den egna verksamheten.
 • Coacha företagen mot en kravspecifikation för eventuellt inköp av ny teknik eller tjänst för fortsättning på arbetet.
 • Aktivt arbeta för att engagera akademins resurser i de olika testerna samt aktivt lära upp intresserade kollegor från MITC och akademin
 • Arbeta tillsammans med digitala tjänsteföretag och andra organisationer med digital kompetens för att stärka MITCs kompetensbas och erfarenhet på området
 • Dokumentera och paketera testerna, demonstrationerna och processerna under projektets gång med syfte att fler ska kunna utföra samma arbete senare.
 • Kontinuerligt samråda med projektledningen och ekonom
 • Delta på projektmöten.

Omfattning

Budgeten för arbetspaketen är på totalt 600 000 kr och avrop kommer att ske till de olika aktiviteterna. MITC ger dock inga garantier för att hela budgeten upparbetas inom ramen för dessa paket.
Uppdraget startar efter avslutad upphandling samt efter överenskommelse med projektledaren och ska vara genomfört senast 2020-10-15.

Pris

Ange pris per timme både inklusive och exklusive moms för uppdraget. Alla kostnader för att genomföra uppdraget skall ingå i timarvodet.

Skallkrav

 • Coachen/företaget ska ha erfarenhet av att rekrytera företag till program och aktiviteter som drivs i samverkan mellan akademi och industri
 • Coachen/företaget ska ha erfarenhet av arbete med, och kännedom om, regionens industriföretag
 • Coachen/företaget ska ha högskoleutbildning
 • Coachen/företaget ska ha kunskap och erfarenhet inom produktion, produktutveckling och digitalisering
 • Coachen/företaget ska ha erfarenhet och kunskap inom beprövad coachningsmetodik/arbetssätt som drivs mot industrin
 • Coachen ska vara utbildad i coachningsmetodik och change managementteori.

Övriga skallkrav

 • Anbudsgivaren ska vara registrerad för F-skatt och bifoga registerutdrag.
 • ”Juridiska krav” enligt bilaga ska bifogas anbudet.

Utvärdering och värderingsgrunder

Följande kommer att ligga till grund vid urval av anbudet:

 • Anbudsgivaren uppfyller samtliga skallkrav.
 • Ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till pris. Anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst pris kommer att antas.

Märkning

Samtlig korrespondens och underlag som avser projektet skall märkas enligt följande:

Projektnamn: DigiMission – samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen.
Ärende id: 20202212

Svar

Anbudet skall lämnas elektroniskt till annette.lood@mitc.se alternativt till
MITC AB
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna.
Kontaktperson Annette Lood, tfn 070-5928527

Anbudet skall vara oss tillhanda senast den 12 augusti 2019.

Är ert företag cybersäkert?

I takt med att allt fler komponenter blir uppkopplade och verksamheter digitaliseras, ökar sårbarheten samt krav från myndigheter och kunder. Vi erbjuder ett cybersäkerhetsprogram där ni får coachning, utbildning och nätverkande.
Läs mer